close banner
banner
banner banner banner
banner
DOULA (2022) หมอตำแย

DOULA (2022) หมอตำแย

หลังจากผดุงครรภ์เสียชีวิตอย่างกะทันหัน คู่สามีภรรยาในแอล.เอ.จ้างลูกชายของเธอให้เป็นคนดูลาที่อาศัยอยู่